Publications

Results 1-34 of 34 (Search time: 0.017 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)RelationscopusWOSFulltext/Archive link
12020ALMA View of the Infalling Envelope around a Massive Protostar in S255IR SMA1Liu, Sheng-Yuan ; Su, Yu-Nung; Zinchenko, Igor; Wang, Kuo-Song; Meyer, Dominique, M.-A.; Wang, Yuan; Hsieh, I-TaThe Astrophysical Journal 904(2), 181
22020The Chemical Structure of Young High-mass Star-forming Clumps. II. Parsec-scale CO Depletion and Deuterium Fraction of HCO+S. Feng; D. Li; P. Caselli; F. Du; Y. Lin; O. Sipilä; H. Beuther; Patricio Sanhueza; K. Tatematsu; S. Y. Liu ; Q. Zhang; Y. Wang; T. Hogge; I. Jimenez-Serra; X. Lu; T. Liu; K. Wang; Z. Y. Zhang; S. Zahorecz; G. Li; H. B. Liu ; J. YuanThe Astrophysical Journal 901(2), 145
32020CHIMPS2: survey description and 12CO emission in the Galactic CentreD. J. Eden; T.J.T. Moore; M.J. Currie; A.J. Rigby; E. Rosolowsky; Y. Su; Kee-Tae Kim; H. Parsons; O. Morata; H.-R. Chen; T. Minamidani; Geumsook Park; S.E. Ragan; J.S. Urquhart; R. Rani; K. Tahani; S.J. Billington; S. Deb; C. Figura; T. Fujiyoshi; G. Joncas; L.W. Liao; T. Liu; H. Ma; P. Tuan-Anh; Hyeong-Sik Yun; S. Zhang; M. Zhu; J.D. Henshaw; S.N. Longmore; M.I.N. Kobayashi; M.A. Thompson; Y. Ao; J. Campbell-White; T.-C. Ching; E.J. Chung; A. Duarte-Cabral; M. Fich; Y. Gao; S.F. Graves; X.-J. Jiang; F. Kemper; Y.-J. Kuan; W. Kwon; C.W. Lee; J.-E. Lee; M. Liu; C.H. Penaloza; N. Peretto; N.T. Phuong; J.E. Pineda; R. Plume; E. Puspitaningrum; M.R. Samal; A. Soam; Y. Sun; X. D. Tang; A. Traficante; G.J. White; C.-H. Yan; A. Yang; J. Yuan; N. Yue; A. Bemis; C.M. Brunt; Z. Chen; J. Cho; P.C. Clark; C.J. Cyganowski; P. Friberg; G.A. Fuller; I. Han; M.G. Hoare; N.Izumi; H.-J. Kim; J. Kim; S. Kim; E.W. Koch; N. Kuno; K.M. Lacialle; S.-P. Lai; H. Lee Y.-H. Lee; D. L. Li; S.-Y. Liu ; S. Mairs; T. Oka; Z. Pan; L. Qian; P. Scicluna; C.-S. Shi; H. Shi; S. Srinivasan; Q.-H. Tan; H.S. Thomas; K. Torii; A. Trejo; T. Umemoto; G. Violino; S. Wallstrom; B. Wang; Y. Wu; L. Yuan; C. Zhang; M. Zhang; C. Zhou; J. J. ZhouMonthly Notices of the Royal Astronomical Society 498(4), 5936-5951
42020The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333Yasuo Doi; Tetsuo Hasegawa; Ray S. Furuya; Simon Coudé; Charles L. H. Hull; Doris Arzoumanian; Pierre Bastien; Michael Chun-Yuan Chen; James di Francesco; Rachel Friesen; Martin Houde; Shu-ichiro Inutsuka; Steve Mairs; Masafumi Matsumura; Takashi Onaka; Sarah Sadavoy; Yoshito Shimajiri; Mehrnoosh Tahani; Kohji Tomisaka; Chakali Eswaraiah; Patrick M. Koch ; Kate Pattle; Chang Won Lee; Motohide Tamura; David Berry; Tao-Chung Ching; Jihye Hwang; Woojin Kwon; Archana Soam; Jia-Wei Wang; Shih-Ping Lai; Keping Qiu; Derek Ward-Thompson; Do-Young Byun; Huei-Ru V. Chen; Wen Ping Chen; Zhiwei Chen; Jungyeon Cho; Minho Choi; Yunhee Choi; Antonio Chrysostomou; Eun Jung Chung; Pham Ngoc Diep; Hao-Yuan Duan; Lapo Fanciullo; Jason Fiege; Erica Franzmann; Per Friberg; Gary Fuller; Tim Gledhill; Sarah F. Graves; Jane S. Greaves; Matt J. Griffin; Qilao Gu; Ilseung Han; Jennifer Hatchell; Saeko S. Hayashi; Thiem Hoang; Tsuyoshi Inoue; Kazunari Iwasaki; Il-Gyo Jeong; Doug Johnstone; Yoshihiro Kanamori; Ji-hyun Kang; Miju Kang; Sung-Ju Kang; Akimasa Kataoka; Koji S. Kawabata; Francisca Kemper ; Gwanjeong Kim; Jongsoo Kim; Kee-Tae Kim; Kyoung Hee Kim; Mi-Ryang Kim; Shinyoung Kim; Jason M. Kirk; Masato I. N. Kobayashi; Vera Konyves; Takayoshi Kusune; Jungmi Kwon; Kevin Lacaille; Chi-Yan Law; Chin-Fei Lee ; Hyeseung Lee; Jeong-Eun Lee; Sang-Sung Lee; Yong-Hee Lee; Dalei Li; Di Li; Hua-Bai Li; Hong-Li Liu; Junhao Liu; Sheng-Yuan Liu ; Tie Liu; Ilse de Looze; A-Ran Lyo; Brenda C. Matthews; Gerald H. Moriarty-Schieven; Tetsuya Nagata; Fumitaka Nakamura; Hiroyuki Nakanishi; Nagayoshi Ohashi; Geumsook Park; Harriet Parsons; Nicolas Peretto; Tae-Soo Pyo; Lei Qian; Ramprasad Rao; Mark G. Rawlings; Brendan Retter; John Richer; Andrew Rigby; Hiro Saito; Giorgio Savini; Anna M. M. Scaife; Masumichi Seta; Hiroko Shinnaga; Ya-Wen Tang ; Yusuke Tsukamoto; Serena Viti; Hongchi Wang; Anthony P. Whitworth; Hsi-Wei Yen ; Hyunju Yoo; Jinghua Yuan; Hyeong-Sik Yun; Tetsuya Zenko; Chuan-Peng Zhang; Guoyin Zhang; Yapeng Zhang; Jianjun Zhou; Lei Zhu; Philippe André; C. Darren Dowell; Stewart P. S. Eyres; Sam Falle; Sven van Loo; Jean-François RobitailleThe Astrophysical Journal 899(1), 28
52020Molecular Cloud Cores with a High Deuterium Fraction: Nobeyama Single-pointing SurveyGwanjeong Kim; Kenichi Tatematsu; Tie Liu; Miss Hee-Weon Yi; Jinhua He; Naomi Hirano ; Sheng-Yuan Liu ; Minho Choi; Patricio Sanhueza; L. Viktor Toth; Neal J. Evans; Siyi Feng; Mika Juvela; Kee-Tae Kim; Charlotte Vastel; Jeong-Eun Lee; Quang Nguyn-Lu'o'ng; Miju Kang; Isabelle Ristorcelli; O. Fehér; Yuefang Wu; Satoshi Ohashi; Ke Wang; Ryo Kandori; Tomoya Hirota; Takeshi Sakai; Xing Lu; Mark A. Thompson; Gary A. Fuller; Di Li; Hiroko Shinnaga; Jungha KimThe Astrophysical Journal Supplement Series 249(2), 33
62020Constraints of the Formation and Abundances of Methyl Carbamate, a Glycine Isomer, in Hot CorinosSahu, Dipen; Liu, Sheng-Yuan ; Das, Ankan; Garai, Prasanta; Wakelam, ValentineThe Astrophysical Journal 899(1), 65
72020ALMA Survey of Orion Planck Galactic Cold Clumps (ALMASOP). I. Detection of New Hot Corinos with the ACAHsu, Shih-Ying; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Tie; Sahu, Dipen; Hirano, Naomi ; Lee, Chin-Fei ; Tatematsu, Ken’ichi; Kim, Gwanjeong; Juvela, Mika; Sanhueza, Patricio; He, Jinhua; Johnstone, Doug; Qin, Sheng-Li; Bronfman, Leonardo; Chen, Huei-Ru Vivien; Dutta, Somnath; Eden, David J.; Jhan, Kai-Syun; Kim, Kee-Tae; Kuan, Yi-Jehng; Kwon, Woojin; Lee, Chang Won; Lee, Jeong-Eun; Moraghan, Anthony; Rawlings, M. G.; Shang, Hsien; Soam, Archana; Thompson, M. A.; Traficante, Alessio; Wu, Yuefang; Yang, Yao-Lun; Zhang, QizhouThe Astrophysical Journal 898(2), 107
82020ATOMS: ALMA Three-millimeter Observations of Massive Star-forming regions – I. Survey description and a first look at G9.62+0.19Liu, Tie; Evans, Neal J; Kim, Kee-Tae; Goldsmith, Paul F; Liu, Sheng-Yuan ; Zhang, Qizhou; Tatematsu, Ken’ichi; Wang, Ke; Juvela, Mika; Bronfman, Leonardo; Cunningham, Maria R; Garay, Guido; Hirota, Tomoya; Lee, Jeong-Eun; Kang, Sung-Ju; Li, Di; Li, Pak-Shing; Mardones, Diego; Qin, Sheng-Li; Ristorcelli, Isabelle; Tej, Anandmayee; Toth, L Viktor; Wu, Jing-Wen; Wu, Yue-Fang; Yi, Hee-weon; Yun, Hyeong-Sik; Liu, Hong-Li; Peng, Ya-Ping; Li, Juan; Li, Shang-Huo; Lee, Chang Won; Shen, Zhi-Qiang; Baug, Tapas; Wang, Jun-Zhi; Zhang, Yong; Issac, Namitha; Zhu, Feng-Yao; Luo, Qiu-Yi; Soam, Archana; Liu, Xun-Chuan; Xu, Feng-Wei; Wang, Yu; Zhang, Chao; Ren, Zhiyuan; Zhang, ChaoMonthly Notices of the Royal Astronomical Society 496(3), 2790-2820
92020ATOMS: ALMA three-millimeter observations of massive star-forming regions – II. Compact objects in ACA observations and star formation scaling relationsLiu, Tie; Evans, Neal J; Kim, Kee-Tae; Goldsmith, Paul F; Liu, Sheng-Yuan ; Zhang, Qizhou; Tatematsu, Ken’ichi; Wang, Ke; Juvela, Mika; Bronfman, Leonardo; Cunningham, Maria R; Garay, Guido; Hirota, Tomoya; Lee, Jeong-Eun; Kang, Sung-Ju; Li, Di; Li, Pak-Shing; Mardones, Diego; Qin, Sheng-Li; Ristorcelli, Isabelle; Tej, Anandmayee; Toth, L Viktor; Wu, Jing-Wen; Wu, Yue-Fang; Yi, Hee-weon; Yun, Hyeong-Sik; Liu, Hong-Li; Peng, Ya-Ping; Li, Juan; Li, Shang Huo; Lee, Chang Won; Shen, Zhi-Qiang; Baug, Tapas; Wang, Jun-Zhi; Zhang, Yong; Issac, Namitha; Zhu, Feng-Yao; Luo, Qiu-Yi; Liu, Xun-Chuan; Xu, Feng-Wei; Wang, Yu; Zhang, Chao; Ren, Zhiyuan; Zhang, ChaoMonthly Notices of the Royal Astronomical Society 496(3), 2821-2835
102020ALMA ACA and Nobeyama Observations of Two Orion Cores in Deuterated Molecular LinesTatematsu, Ken’ichi; Liu, Tie; Kim, Gwanjeong; Yi, Hee-Weon; Lee, Jeong-Eun; Hirano, Naomi ; Liu, Sheng-Yuan ; Ohashi, Satoshi; Sanhueza, Patricio; Francesco, James Di; Evans II, Neal J.; Fuller, Gary A.; Kandori, Ryo; Choi, Minho; Kang, Miju; Feng, Siyi; Hirota, Tomoya; Sakai, Takeshi; Lu, Xing; Lu’o’ng, Quang, Nguyên; Thompson, Mark A.; Wu, Yuefang; Li, Di; Kim, Kee-Tae; Wang, Ke; Ristorcelli, Isabelle; Juvela, Mika; Tóth, L. ViktorThe Astrophysical Journal 895(2), 119
112020Three-dimensional Projection Effects on Chemistry in a Planck Galactic Cold ClumpGe, J. X.; Mardones, Diego; He, J. H.; Rawlings, Jonathan M C; Liu, Sheng-Yuan ; Lee, Jeong-Eun; Tatematsu, Ken’ichi; Liu, Tie; Zhu, Lei; Chang, Qiang; Inostroza, Natalia; Feng, S.The Astrophysical Journal 891(1), 36
122020ALMA Observations Reveal No Preferred Outflow-filament and Outflow-magnetic Field Orientations in ProtoclustersBaug, T.; Wang, Ke; Liu, Tie; Tang, Mengyao; Zhang, Qizhou; Li, Di; Eswaraiah, Chakali; Liu, Sheng-Yuan ; Tej, Anandmayee; Goldsmith, Paul F.; Bronfman, Leonardo; Qin, Sheng-Li; Tóth, Viktor L.; Li, Pak-Shing; Kim, Kee-TaeThe Astrophysical Journal 890(1), 44
132020Dense Cores, Filaments, and Outflows in the S255IR Region of High-mass Star FormationZinchenko, Igor I.; Liu, Sheng-Yuan ; Su, Yu-Nung ; Wang, Kuo-Song; Wang, YuanThe Astrophysical Journal 889(1), 43
142019Chemical Properties of Two Dense Cores in a Planck Galactic Cold Clump G168.72-15.48Tang, Mengyao; Ge, J. X.; Qin, Sheng-Li; Liu, Tie; Wu, Yuefang; Kim, Kee-Tae; Liu, Sheng-Yuan ; Zhang, Chao; He, J. H.; Ju, Bing-Gang; Fang, XinheThe Astrophysical Journal 887(2), 243
152019The Infall Motion in the Low-mass Protostellar Binary NGC 1333 IRAS 4A1/4A2Su, Yu-Nung ; Liu, Sheng-Yuan ; Li, Zhi-Yun; Lee, Chin-Fei ; Hirano, Naomi ; Takakuwa, Shigehisa; Hsieh, I-TaThe Astrophysical Journal 885(2), 98
162019Cloud G074.11+00.11: a stellar cluster in formationSaajasto, Mika; Harju, Jorma; Juvela, Mika; Tie, Liu; Zhang, Qizhou; Liu, Sheng-Yuan ; Hirano, Naomi ; Wu, Yuefang; Kim, Kee-Tae; Tatematsu, Ken’ichi; Wang, Ke; Thompson, MarkAstronomy & Astrophysics 630, A69
172019Magnetic Fields in the Infrared Dark Cloud G34.43+0.24Soam, Archana; Liu Tie; Andersson, B-G; Lee, Chang Won; Liu, Junhao; Juvela, Mika; Li, Pak Shing; Goldsmith, Paul F.; Zhang, Qizhou; Koch, Patrick M.; Kim, Kee-Tae; Qiu, Keping; Evans II, Neal J.; Johnstone, Doug; Thompson, Mark; Ward-Thompson, Derek; Di Francesco, James; Tang, Ya-Wen ; Montillaud, Julien; Kim, Gwanjeong; Mairs, Steve; Sanhueza, Patricio; Kim, Shinyoung; Berry, David; Gordon, Michael S.; Tatematsu, Ken’ichi; Liu, Sheng-Yuan ; Pattle, Kate; Eden, David; McGehee, Peregrine M.; Wang, Ke; Ristorcelli, I.; Graves, Sarah F.; Alina, Dana; Lacaille, Kevin M.; Montier, Ludovic; Park, Geumsook; Kwon, Woojin; Chung, Eun Jung; Pelkonen, Veli-Matti; Micelotta, Elisabetta R.; Saajasto, Mika; Fuller, GaryThe Astrophysical Journal 883(1), 95
182019Testing the weak equivalence principle by differential measurements of fundamental constants in the Magellanic CloudsLevshakov, S A; Ng, K-W ; Henkel, C; Mookerjea, B; Agafonova, I I; Liu, S-Y ; Wang, W-H Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 487(4), 5175-5187
192019Templates of Binary-induced Spiral-shell Patterns around Mass-losing Post-main-sequence StarsKim, Hyosun; Liu, Sheng-Yuan ; Taam, Ronald E.The Astrophysical Journal Supplement Series 243(2), 35
202019JCMT BISTRO Survey Observations of the Ophiuchus Molecular Cloud: Dust Grain Alignment Properties Inferred Using a Ricean Noise ModelPattle, Kate; Lai, Shih-Ping; Hasegawa, Tetsuo; Wang, Jia-Wei; Furuya, Ray S.; Ward-Thompson, Derek; Bastien, Pierre; Coudé, Simon; Eswaraiah, Chakali; Fanciullo, Lapo; di Francesco, James; Hoang, Thiem; Kim, Gwanjeong; Kwon, Woojin; Lee, Chang Won; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Tie; Matsumura, Masafumi; Onaka, Takashi; Sadavoy, Sarah; Soam, ArchanaThe Astrophysical Journal 880(1), 27
212019The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field of the Barnard 1 Star-forming RegionCoudé, Simon; Bastien, Pierre; Houde, Martin; Sadavoy, Sarah; Friesen, Rachel; Di Francesco, James; Johnstone, Doug; Mairs, Steve; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping; Qiu, Keping; Ward-Thompson, Derek; Berry, David; Chen, Michael Chun-Yuan; Fiege, Jason; Franzmann, Erica; Hatchell, Jennifer; Lacaille, Kevin; Matthews, Brenda C. Moriarty-Schieven, Gerald H.; Pon, Andy; André, Philippe; Arzoumanian, Doris; Aso, Yusuke; Byun, Do-Young; Eswaraiah, Chakali; Chen, Huei-Ru; Chen, Wen Ping; Ching, Tao-Chung; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Doi, Yasuo; Drabek-Maunder, Emily; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart P. S.; Falle, Sam; Friberg, Per; Fuller, Gary; Furuya, Ray S.; Gledhill, Tim; Graves, Sarah F.; Greaves, Jane S.; Griffin, Matt J.; Gu, Qilao; Hayashi, Saeko S.; Hoang, Thiem; Holland, Wayne; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Kanamori, Yoshihiro; Kataoka, Akimasa; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kang, Sung-ju; Kawabata, Koji S.; Kemper, Francisca ; Kim, Gwanjeong; Kim, Jongsoo; Kim, Kee-Tae; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kirk, Jason M.; Kobayashi, Masato I. N.; Koch, Patrick M. ; Kwon, Jungmi; Lee, Jeong-Eun; Lee, Chang Won; Lee, Sang-Sung; Li, Dalei; Li, Di; Li, Hua-bai; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Tie; van Loo, Sven; Lyo, A. -Ran; Matsumura, Masafumi; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Onaka, Takashi; Parsons, Harriet; Pattle, Kate; Peretto, Nicolas; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Robitaille, Jean-François; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Scaife, Anna M. M.; Seta, Masumichi; Shinnaga, Hiroko; Soam, Archana; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Tsukamoto, Yusuke; Wang, Hongchi; Wang, Jia-Wei; Whitworth, Anthony P.; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Zenko, Tetsuya; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; B-fields In STar-forming Regions Observations (BISTRO Collaboration)The Astrophysical Journal 877(2), 88
222019SCOPE: SCUBA-2 Continuum Observations of Pre-protostellar Evolution - survey description and compact source catalogueEden, D. J.; Liu, Tie; Kim, Kee-Tae; Juvela, M.; Liu, S. -Y. ; Tatematsu, K.; Francesco, J. Di; Wang, K.; Wu, Y.; Thompson, M. A.; Fuller, G. A.; Li, Di; Ristorcelli, I.; Kang, Sung-ju; Hirano, N. ; Johnstone, D.; Lin, Y.; He, J. H.; Koch, P. M. ; Sanhueza, Patricio Qin, S. -L.; Zhang, Q.; Goldsmith, P. F.; Evans, N. J.; Yuan, J.; Zhang, C. -P.; White, G. J.; Choi, Minho; Lee, Chang Won; Toth, L. V.; Mairs, S.; Yi, H. -W.; Tang, M.; Soam, A.; Peretto, N.; Samal, M. R.; Fich, M.; Parsons, H.; Malinen, J.; Bendo, G. J.; Rivera-Ingraham, A.; Liu, H. -L.; Wouterloot, J.; Li, P. S.; Qian, L.; Rawlings, J.; Rawlings, M. G.; Feng, S.; Wang, B.; Li, Dalei; Liu, M.; Luo, G.; Marston, A. P.; Pattle, K. M.; Pelkonen, V. -M.; Rigby, A. J.; Zahorecz, S.; Zhang, G.; Bőgner, R.; Aikawa, Y.; Akhter, S.; Alina, D.; Bell, G.; Bernard, J. -P.; Blain, A.; Bronfman, L.; Byun, D. -Y.; Chapman, S.; Chen, H. -R.; Chen, M.; Chen, W. -P.; Chen, X.; Chen, Xuepeng; Chrysostomou, A.; Chu, Y. -H. ; Chung, E. J.; Cornu, D.; Cosentino, G.; Cunningham, M. R.; Demyk, K.; Drabek-Maunder, E.; Doi, Y.; Eswaraiah, C.; Falgarone, E.; Fehér, O.; Fraser, H.; Friberg, P.; Garay, G.; Ge, J. X.; Gear, W. K.; Greaves, J.; Guan, X.; Harvey-Smith, L.; Hasegawa, T.; He, Y.; Henkel, C.; Hirota, T.; Holland, W.; Hughes, A.; Jarken, E.; Ji, T. -G.; Jimenez-Serra, I.; Kang, M.; Kawabata, K. S.; Kim, Gwanjeong; Kim, Jungha; Kim, Jongsoo; Kim, S.; Koo, B. -C.; Kwon, Woojin; Kuan, Y. -J.; Lacaille, K. M.; Lai, S. -P.; Lee, C. F. ; Lee, J. -E.; Lee, Y. -U.; Li, H.; Lo, N.; Lopez, J. A. P.; Lu, X.; Lyo, A. -R.; Mardones, D.; McGehee, P.; Meng, F.; Montier, L.; Montillaud, J.; Moore, T. J. T.; Morata, O.; Moriarty-Schieven, G. H.; Ohashi, S.; Pak, S.; Park, Geumsook; Paladini, R.; Pech, G.; Qiu, K.; Ren, Z. -Y.; Richer, J.; Sakai, T.; Shang, H. ; Shinnaga, H.; Stamatellos, D.; Tang, Y. -W. ; Traficante, A.; Vastel, C.; Viti, S.; Walsh, A.; Wang, H.; Wang, J.; Ward-Thompson, D.; Whitworth, A.; Wilson, C. D.; Xu, Y.; Yang, J.; Yuan, Y. -L.; Yuan, L.; Zavagno, A.; Zhang, C.; Zhang, G.; Zhang, H. -W.; Zhou, C.; Zhou, J.; Zhu, L.; Zuo, P.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 485(2), 2895-2908
232019JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields within the Hub-filament Structure in IC 5146Wang, Jia-Wei; Lai, Shih-Ping; Eswaraiah, Chakali; Pattle, Kate; Di Francesco, James; Johnstone, Doug; Koch, Patrick M. ; Liu, Tie; Tamura, Motohide; Furuya, Ray S.; Onaka, Takashi; Ward-Thompson, Derek; Soam, Archana; Kim, Kee-Tae; Lee, Chang Won; Lee, Chin-Fei ; Mairs, Steve; Arzoumanian, Doris; Kim, Gwanjeong; Hoang, Thiem Hwang, Jihye; Liu, Sheng-Yuan ; Berry, David; Bastien, Pierre; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Qiu, Keping; André, Philippe; Aso, Yusuke; Byun, Do-Young; Chen, Huei-Ru; Chen, Michael C.; Chen, Wen Ping; Ching, Tao-Chung; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Coudé, Simon; Doi, Yasuo; Dowell, C. Darren; Drabek-Maunder, Emily; Duan, Hao-Yuan; Eyres, Stewart P. S.; Falle, Sam; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel K.; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah F.; Greaves, Jane S.; Griffin, Matt J.; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko S.; Holland, Wayne; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Kanamori, Yoshihiro; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kang, Sung-ju; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji S.; Kemper, Francisca ; Kim, Jongsoo; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kirk, Jason M.; Kobayashi, Masato I. N.; Konyves, Vera; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin M.; Lee, Hyeseung; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Lee, Yong-Hee; Li, Dalei; Li, Di; Li, Hua-bai; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Lyo, A. -Ran; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda C.; Moriarty-Schieven, Gerald H.; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Park, Geumsook; Parsons, Harriet; Pascale, Enzo; Peretto, Nicolas; Pon, Andy; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Robitaille, Jean-François; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Scaife, Anna M. M.; Seta, Masumichi; Shinnaga, Hiroko; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Tsukamoto, Yusuke; van Loo, Sven; Wang, Hongchi; Whitworth, Anthony P.; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhang, Ya-Peng; Zhou, Jianjun; Zhu, LeiThe Astrophysical Journal 876(1), 42
242019First Abundance Measurement of Organic Molecules in the Atmosphere of HH 212 Protostellar DiskLee, Chin-Fei ; Codella, Claudio; Li, Zhi-Yun; Liu, Sheng-Yuan The Astrophysical Journal 876(1), 63
252019The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field in the Starless Core ρ Ophiuchus CLiu, Junhao; Qiu, Keping; Berry, David; Di Francesco, James; Bastien, Pierre; Koch, Patrick M. ; Furuya, Ray S.; Kim, Kee-Tae; Coudé, Simon; Lee, Chang Won; Soam, Archana; Eswaraiah, Chakali; Li, Di; Hwang, Jihye; Lyo, A. -Ran; Pattle, Kate; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping; Ward-Thompson, Derek Ching, Tao-Chung; Chen, Zhiwei; Gu, Qilao; Li, Dalei; Li, Hua-bai; Liu, Hong-Li; Qian, Lei; Wang, Hongchi; Yuan, Jinghua; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhang, Ya-Peng; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; André, Philippe; Arzoumanian, Doris; Aso, Yusuke; Byun, Do-Young; Chen, Michael Chun-Yuan; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Wen Ping; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Doi, Yasuo; Drabek-Maunder, Emily; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart P. S.; Falle, Sam; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel K.; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah F.; Greaves, Jane S.; Griffin, Matt J.; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko S.; Hoang, Thiem; Holland, Wayne; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Johnstone, Doug; Kanamori, Yoshihiro; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kang, Sung-ju; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji S.; Kemper, Francisca ; Kim, Gwanjeong; Kim, Jongsoo; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kirk, Jason M.; Kobayashi, Masato I. N.; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin M.; Lee, Chin-Fei ; Lee, Jeong-Eun; Lee, Hyeseung; Lee, Sang-Sung; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Tie; van Loo, Sven; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda C.; Moriarty-Schieven, Gerald H.; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Onaka, Takashi; Parker, Josh; Parsons, Harriet; Pascale, Enzo; Peretto, Nicolas; Pon, Andy; Pyo, Tae-Soo; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Robitaille, Jean-François; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Scaife, Anna M. M.; Seta, Masumichi; Shinnaga, Hiroko; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Tsukamoto, Yusuke; Wang, Jia-Wei; Whitworth, Anthony P.; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Zenko, TetsuyaThe Astrophysical Journal 877(1), 43
262019A Tail Structure Associated with a Protoplanetary Disk around SU AurigaeAkiyama, Eiji; Vorobyov, Eduard I.; Liu, Hauyu Baobab ; Dong, Ruobing; de Leon, Jerome; Liu, Sheng-Yuan ; Tamura, MotohideThe Astronomical Journal 157(4), 165
272019Time Evolution of 3D Disk Formation with Misaligned Magnetic Field and Rotation AxesVäisälä, Miikka S.; Shang, Hsien ; Krasnopolsky, Ruben; Liu, Sheng-Yuan ; Lam, Ka Ho; Li, Zhi-YunThe Astrophysical Journal 873(2), 114
282019Signs of outflow feedback from a nearby young stellar object on the protostellar envelope around HL TauriHsi-Wei Yen ; Shigehisa Takakuwa; Pin-Gao Gu ; Naomi Hirano ; Chin-Fei Lee ; Hauyu Baobab Liu ; Sheng-Yuan Liu ; Chun-Ju WuAstronomy & Astrophysics 623, A96
292019Implications of a Hot Atmosphere/Corino from ALMA Observations toward NGC 1333 IRAS 4A1Sahu, Dipen; Liu, Sheng-Yuan ; Su, Yu-Nung ; Li, Zhi-Yun; Lee, Chin-Fei ; Hirano, Naomi ; Takakuwa, ShigehisaThe Astrophysical Journal 872(2), 196
302019Tracing Magnetic Field Morphology Using the Velocity Gradient Technique in the Presence of CO Self-absorptionHsieh, Cheng-han; Hu, Yue; Lai, Shih-Ping; Yuen, Ka Ho; Liu, Sheng-Yuan ; Hsieh, I-Ta; Ho, Ka Wai; Lazarian, A.The Astrophysical Journal 873(1), 16
312019JCMT POL-2 and ALMA Polarimetric Observations of 6000–100 au Scales in the Protostar B335: Linking Magnetic Field and Gas Kinematics in Observations and MHD SimulationsHsi-Wei Yen ; Bo Zhao; I-Ta Hsieh; Patrick Koch ; Ruben Krasnopolsky; Chin-Fei Lee ; Zhi-Yun Li; Sheng-Yuan Liu ; Nagayoshi Ohashi; Shigehisa Takakuwa; Ya-Wen Tang The Astrophysical Journal 871(2), 243
322019A Mini Survey of Methyl Cyanide toward Extended Green ObjectsHung, T.; Liu, Sheng-Yuan ; Su, Yu-Nung ; He, J. H.; Lee, Hsu-Tai; Takahashi, Satoko; Chen, Huei-RuThe Astrophysical Journal 872(1), 61
332019Observational Signatures of Planets in Protoplanetary Disks: Planet-induced Line Broadening in GapsDong, Ruobing; Liu, Sheng-Yuan ; Fung, JeffreyThe Astrophysical Journal 870(2), 72
342016Evolutionary status of isolated B[e] starsLee, C.-D.; Chen, W.-P.; Liu, S.-Y. Astronomy & Astrophysics 592, A130