Publications

Results 1-32 of 32 (Search time: 0.021 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)RelationscopusWOSFulltext/Archive link
12021The JCMT BISTRO Survey: An 850/450 μm Polarization Study of NGC 2071IR in Orion BA. Ran Lyo; Jongsoo Kim; Sarah Sadavoy; Doug Johnstone; David Berry; Kate Pattle; Woojin Kwon; Pierre Bastien; Takashi Onaka; James Di Francesco; Ji Hyun Kang; Ray Furuya; Charles L.H. Hull; Motohide Tamura; Patrick M. Koch ; Derek Ward-Thompson; Tetsuo Hasegawa; Thiem Hoang; Doris Arzoumanian; Chang Won LeeShow lessChin Fei Lee ; Do Young Byun; Florian Kirchschlager; Yasuo Doi; Kee Tae Kim; Jihye Hwang; Pham Ngoc Diep; Lapo Fanciullo; Sang Sung Lee; Geumsook Park; Hyunju Yoo; Eun Jung Chung; Anthony Whitworth; Steve Mairs; Archana Soam; Tie Liu; Xindi Tang; Simon Coudé; Philippe André; Tyler L. Bourke; Huei Ru Vivien Chen; Zhiwei Chen; Wen Ping Chen; Mike Chen; Tao Chung Ching; Minho Choi; Yunhee Choi; Antonio Chrysostomou; Sophia Dai; Chuan Peng Zhang; Hao Yuan Duan; Yan Duan; Jungyeon Cho; David Eden; Chakali Eswaraiah; Stewart Eyres; Jason Fiege; Laura M. Fissel; Erica Franzmann; Per Friberg; Rachel Friesen; Gary Fuller; Tim Gledhill; Sarah Graves; Jane Greaves; Matt Griffin; Qilao Gu; Ilseung Han; Jannifer Hatchell; Saeko Hayashi; Martin Houde; Tsuyoshi Inoue; Shu Ichiro Inutsuka; Kazunari Iwasaki; Il Gyo Jeong; Miju Kang; Akimasa Kataoka; Koji Kawabata; Gwanjeong Kim; Mi Ryang Kim; Shinyoung Kim; Kyoung Hee Kim; Jason Kirk; Masato I.N. Kobayashi; Francisca Kemper ; Vera Könyves; Takayoshi Kusune; Jungmi Kwon; Kevin Lacaille; Shih Ping Lai; Jeong Eun Lee; Yong Hee Lee; Hyeseung Lee; Dalei Li; Di Li; Hua Bai Li; Hong Li Liu; Chi Yan Law; Junhao Liu; Sheng Yuan Liu ; Xing Lu; Masafumi Matsumura; Brenda Matthews; Gerald Moriarty-Schieven; Tetsuya Nagata; Fumitaka Nakamura; Hiroyuki Nakanishi; Nguyen Bich Ngoc; Nagayoshi Ohashi ; Harriet Parsons; Nicolas Peretto; Felix Priestley; Tae Soo Pyo; Keping Qiu; Lei Qian; Ramprasad Rao; Jonathan Rawlings; Mark G. Rawlings; Brendan Retter; John Richer; Andrew Rigby; Hiro Saito; Giorgio Savini; Anna Scaife; Masumichi Seta; Yoshito Shimajiri; Hiroko Shinnaga; Mehrnoosh Tahani; Ya Wen Tang ; Kohji Tomisaka; Le Ngoc Tram; Yusuke Tsukamoto; Serena Viti; Jia Wei Wang; Hongchi Wang; Jinjin Xie; Hsi Wei Yen ; Jinghua Yuan; Hyeong Sik Yun; Tetsuya Zenko; Guoyin Zhang; Chuan Peng Zhang; Yapeng Zhang; Jianjun Zhou; Lei Zhu; Ilse de Looze; C. Darren Dowell; Sam Falle; Jean François Robitaille; Sven van LooThe Astrophysical Journal 918(2), 85
22021The JCMT BISTRO Survey: Revealing the Diverse Magnetic Field Morphologies in Taurus Dense Cores with Sensitive Submillimeter PolarimetryChakali Eswaraiah; Di Li; Ray S. Furuya; Tetsuo Hasegawa; Derek Ward-Thompson; Keping Qiu; Nagayoshi Ohashi ; Kate Pattle; Sarah Sadavoy; Charles L.H. Hull; David Berry; Yasuo Doi; Tao Chung Ching; Shih Ping Lai; Jia Wei Wang; Patrick M. Koch ; Jungmi Kwon; Woojin Kwon; Pierre Bastien; Doris Arzoumanian; Simon Coudé; Archana Soam; Lapo Fanciullo; Hsi Wei Yen ; Junhao Liu; Thiem Hoang; Wen Ping Chen; Yoshito Shimajiri; Tie Liu; Zhiwei Chen; Hua Bai Li; A. Ran Lyo; Jihye Hwang; Doug Johnstone; Ramprasad Rao; Nguyen Bich Ngoc; Pham Ngoc Diep; Steve Mairs; Harriet Parsons; Motohide Tamura; Mehrnoosh Tahani; Huei Ru Vivien Chen; Fumitaka Nakamura; Hiroko Shinnaga; Ya Wen Tang ; Jungyeon Cho; Chang Won Lee; Shu Ichiro Inutsuka; Tsuyoshi Inoue; Kazunari Iwasaki; Lei Qian; Jinjin Xie; Dalei Li; Hong Li Liu; Chuan Peng Zhang; Mike Chen; Guoyin Zhang; Lei Zhu; Jianjun Zhou; Philippe André; Sheng Yuan Liu ; Jinghua Yuan; Xing Lu; Nicolas Peretto; Tyler L. Bourke; Do Young Byun; Sophia Dai; Yan Duan; Hao Yuan Duan; David Eden; Brenda Matthews; Jason Fiege; Laura M. Fissel; Kee Tae Kim; Chin Fei Lee ; Jongsoo Kim; Tae Soo Pyo; Yunhee Choi; Minho Choi; Antonio Chrysostomou; Eun Jung Chung; Le Ngoc Tram; Erica Franzmann; Per Friberg; Rachel Friesen; Gary Fuller; Tim Gledhill; Sarah Graves; Jane Greaves; Matt Griffin; Qilao Gu; Ilseung Han; Jennifer Hatchell; Saeko Hayashi; Martin Houde; Koji Kawabata; Il Gyo Jeong; Ji Hyun Kang; Sung Ju Kang; Miju Kang; Akimasa Kataoka; Francisca Kemper ; Mark Rawlings; Jonathan Rawlings; Brendan Retter; John Richer; Andrew Rigby; Hiro Saito; Giorgio Savini; Anna Scaife; Masumichi Seta; Gwanjeong Kim; Kyoung Hee Kim; Mi Ryang Kim; Florian Kirchschlager; Jason Kirk; Masato I.N. Kobayashi; Vera Konyves; Takayoshi Kusune; Kevin Lacaille; Chi Yan Law; Sang Sung Lee; Yong Hee Lee; Masafumi Matsumura; Gerald Moriarty-Schieven; Tetsuya Nagata; Hiroyuki Nakanishi; Takashi Onaka; Geumsook Park; Xindi Tang; Kohji Tomisaka; Yusuke Tsukamoto; Serena Viti; Hongchi Wang; Anthony Whitworth; Hyunju Yoo; Hyeong Sik Yun; Tetsuya Zenko; Yapeng Zhang; Ilse De Looze; C. Darren Dowell; Stewart Eyres; Sam Falle; Jean Francois Robitaille; Sven Van LooThe Astrophysical Journal Letters 912(2), L27
32021ALMA Survey of Orion Planck Galactic Cold Clumps (ALMASOP): Detection of Extremely High-density Compact Structure of Prestellar Cores and Multiple Substructures WithinDipen Sahu; Sheng-Yuan Liu; Tie Liu; Neal J. Evans II; Naomi Hirano ; Ken'ichi Tatematsu; Chin-Fei Lee ; Kee-Tae Kim; Somnath Dutta; Dana Alina; Leonardo Bronfman; Maria Cunningham; David J. Eden; Guido Garay; Paul F. Goldsmith; Jinhua He; Shih-Ying Hsu; Kai-Syun Jhan; Doug Johnstone; Mika Juvela; Gwanjeong Kim; Yi-Jehng Kuan; Woojin Kwon; Chang Won Lee; Jeong-Eun Lee; Di Li; Pak Shing Li; Shanghuo Li; Qiu-Yi Luo; Julien Montillaud; Anthony Moraghan; Veli-Matti Pelkonen; Sheng-Li Qin; Isabelle Ristorcelli; Patricio Sanhueza; Hsien Shang; Zhi-Qiang Shen; Archana Soam; Yuefang Wu; Qizhou Zhang; Jianjun ZhouThe Astrophysical Journal Letters 907(1), L15
42021The JCMT BISTRO Survey: Alignment between Outflows and Magnetic Fields in Dense Cores/ClumpsHsi-Wei Yen ; Patrick M. Koch; Charles L. H. Hull; Derek Ward-Thompson; Pierre Bastien; Tetsuo Hasegawa; Woojin Kwon; Shih-Ping Lai; Keping Qiu; Tao-Chung Ching; Eun Jung Chung; Simon Coude; James Di Francesco; Pham Ngoc Diep; Yasuo Doi; Chakali Eswaraiah; Sam Falle; Gary Fuller; Ray S. Furuya; Ilseung Han; Jennifer Hatchell; Martin Houde; Shu-ichiro Inutsuka; Doug Johnstone; Ji-hyun Kang; Miju Kang; Kee-Tae Kim; Florian Kirchschlager; Jungmi Kwon; Chang Won Lee; Chin-Fei Lee ; Hong-Li Liu; Tie Liu; A-Ran Lyo; Nagayoshi Ohashi; Takashi Onaka; Kate Pattle; Sarah Sadavoy; Hiro Saito; Hiroko Shinnaga; Archana Soam; Mehrnoosh Tahani; Motohide Tamura; Ya-Wen Tang ; Xindi Tang; Chuan-Peng ZhangThe Astrophysical Journal 907(1), 33
52021Observations of Magnetic Fields Surrounding LkHα 101 Taken by the BISTRO Survey with JCMT-POL-2Nguyen Bich Ngoc; Pham Ngoc Diep; Harriet Parsons; Kate Pattle; Thiem Hoang; Derek Ward-Thompson; Le Ngoc Tram; Charles L. H. Hull; Mehrnoosh Tahani; Ray Furuya; Pierre Bastien; Keping Qiu; Tetsuo Hasegawa; Woojin Kwon; Yasuo Doi; Shih-Ping Lai ; Simon Coude; David Berry; Tao-Chung Ching; Jihye Hwang; Archana Soam; Jia-Wei Wang; Doris Arzoumanian; Tyler L. Bourke; Do-Young Byun; Huei-Ru Vivien Chen; Zhiwei Chen; Wen Ping Chen; Mike Chen; Jungyeon Cho; Yunhee Choi; Minho Choi; Antonio Chrysostomou; Eun Jung Chung; Sophia Dai; James Di Francesco; Yan Duan; Hao-Yuan Duan; David Eden; Chakali Eswaraiah; Lapo Fanciullo; Jason Fiege; Laura M. Fissel; Erica Franzmann; Per Friberg; Rachel Friesen; Gary Fuller; Tim Gledhill; Sarah Graves; Jane Greaves; Matt Griffin; Qilao Gu; Ilseung Han; Jennifer Hatchell; Saeko Hayashi; Martin Houde; Tsuyoshi Inoue; Shu-ichiro Inutsuka; Kazunari Iwasaki; Il-Gyo Jeong; Doug Johnstone; Ji-hyun Kang; Sung-ju Kang; Miju Kang; Akimasa Kataoka; Koji Kawabata; Francisca Kemper; Kee-Tae Kim; Jongsoo Kim; Tae-Soo Pyo; Lei Qian; Ramprasad Rao; Mark Rawlings; Jonathan Rawlings; Brendan Retter; John Richer; Andrew Rigby; Sarah Sadavoy; Hiro Saito; Giorgio Savini; Anna Scaife; Masumichi Seta; Gwanjeong Kim; Shinyoung Kim; Kyoung Hee Kim; Mi-Ryang Kim; Florian Kirchschlager; Jason Kirk; Masato I.N. Kobayashi; Patrick M. Koch ; Vera Konyves; Takayoshi Kusune; Jungmi Kwon; Kevin Lacaille; Chi-Yan Law; Sang-Sung Lee; Yong-Hee Lee; Chin-Fei Lee ; Jeong-Eun Lee; Hyeseung Lee; Chang Won Lee; Di Li; Hua-bai Li; Dalei Li; Hong-Li Liu; Junhao Liu; Tie Liu; Sheng-Yuan Liu ; Xing Lu; A-Ran Lyo; Steve Mairs; Masafumi Matsumura; Brenda Matthews; Gerald Moriarty-Schieven; Tetsuya Nagata; Fumitaka Nakamura; Hiroyuki Nakanishi; Nagayoshi Ohashi ; Takashi Onaka; Geumsook Park; Nicolas Peretto; Yoshito Shimajiri; Hiroko Shinnaga; Motohide Tamura; Ya-Wen Tang ; Xindi Tang; Kohji Tomisaka; Yusuke Tsukamoto; Serena Viti; Hongchi Wang; Anthony Whitworth; Jinjin Xie; Hsi-Wei Yen ; Hyunju Yoo; Jinghua Yuan; Hyeong-Sik Yun; Tetsuya Zenko; Yapeng Zhang; Chuan-Peng Zhang; Guoyin Zhang; Jianjun Zhou; Lei Zhu; Ilse de Looze; Philippe Andre; C. Darren Dowell; Stewart Eyres; Sam Falle; Jean-Francois Robitaille; Sven van LooThe Astrophysical Journal 908(1), 10
6202125 au Angular Resolution Observations of HH 211 with ALMA: Jet Properties and Shock Structures in SiO, CO, and SOJhan, Kai-Syun; Lee, CF Astrophysical Journal 909(1), 11
72021First Detection of Interaction between a Magnetic Disk Wind and an Episodic Jet in a Protostellar SystemLee, CF ; Tabone, Benoit; Cabrit, Sylvie; Codella, Claudio; Podio, Linda; Ferreira, Jonathan; Jacquemin-Ide, JonatanThe Astrophysical Journal Letters 907(2), L41
82021The JCMT BISTRO Survey: Alignment between Outflows and Magnetic Fields in Dense Cores/ClumpsYen, Hsi-Wei ; Koch, Patrick M. ; Hull, Charles L. H.; Ward-Thompson, Derek; Bastien, Pierre; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping ; Qiu, Keping; Ching, Tao-Chung; Chung, Eun Jung; Coudé, Simon; Francesco, James Di; Diep, Pham Ngoc; Doi, Yasuo; Eswaraiah, Chakali; Falle, Sam; Fuller, Gary; Furuya, Ray S.; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Houde, Martin; Inutsuka, Shu-ichiro; Johnstone, Doug; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kim, Kee-Tae; Kirchschlager, Florian; Kwon, Jungmi; Lee, Chang Won; Lee, Chin-Fei ; Liu, Hong-Li; Liu, Tie; Lyo, A-Ran; Ohashi, Nagayoshi ; Onaka, Takashi; Pattle, Kate; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Shinnaga, Hiroko; Soam, Archana; Tahani, Mehrnoosh; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen ; Tang, Xindi; Zhang, Chuan-PengThe Astrophysical Journal 907(1), 33
92021What Produces Dust Polarization in the HH 212 Protostellar Disk at 878 μm: Dust Self-scattering or Dichroic Extinction?Lee, C.-F. ; Li, Z.-Y.; Yang, H.; Lin, Z.-Y. D.; Ching, T.-C.; Lai, S.-P.The Astrophysical Journal 910(1), 75
102021Observations of Magnetic Fields Surrounding LkHα 101 Taken by the BISTRO Survey with JCMT-POL-2Ngoc, Nguyen Bich; Diep, Pham Ngoc; Parsons, Harriet; Pattle, Kate; Hoang, Thiem; Ward-Thompson, Derek; Tram, Le Ngoc; Hull, Charles L. H.; Tahani, Mehrnoosh; Furuya, Ray; Bastien, Pierre; Qiu, Keping; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Doi, Yasuo; Lai, Shih-Ping; Coudé, Simon; Berry, David; Ching, Tao-Chung; Hwang, Jihye; Soam, Archana; Wang, Jia-Wei; Arzoumanian, Doris; Bourke, Tyler L.; Byun, Do-Young; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Zhiwei; Chen, Wen Ping; Chen, Mike; Cho, Jungyeon; Choi, Yunhee; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Dai, Sophia; Di Francesco, James; Duan, Yan; Duan, Hao-Yuan; Eden, David; Eswaraiah, Chakali; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Johnstone, Doug; Kang, Ji-hyun; Kang, Sung-ju; Kang, Miju; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kemper, Francisca; Kim, Kee-Tae; Kim, Jongsoo; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark; Rawlings, Jonathan; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Scaife, Anna; Seta, Masumichi; Kim, Gwanjeong; Kim, Shinyoung; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kirchschlager, Florian; Kirk, Jason; Kobayashi, Masato I. N.; Koch, Patrick M.; Konyves, Vera; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin; Law, Chi-Yan; Lee, Sang-Sung; Lee, Yong-Hee; Lee, Chin-Fei ; Lee, Jeong-Eun; Lee, Hyeseung; Lee, Chang Won; Li, Di; Li, Hua-bai; Li, Dalei; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Liu, Tie; Liu, Sheng-Yuan; Lu, Xing; Lyo, A. -Ran; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda; Moriarty-Schieven, Gerald; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Onaka, Takashi; Park, Geumsook; Peretto, Nicolas; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen ; Tang, Xindi; Tomisaka, Kohji; Tsukamoto, Yusuke; Viti, Serena; Wang, Hongchi; Whitworth, Anthony; Xie, Jinjin; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Yapeng; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; de Looze, Ilse; André, Philippe; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Robitaille, Jean-François; van Loo, SvenThe Astrophysical Journal 908(1), 10
112020The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333Yasuo Doi; Tetsuo Hasegawa; Ray S. Furuya; Simon Coudé; Charles L. H. Hull; Doris Arzoumanian; Pierre Bastien; Michael Chun-Yuan Chen; James di Francesco; Rachel Friesen; Martin Houde; Shu-ichiro Inutsuka; Steve Mairs; Masafumi Matsumura; Takashi Onaka; Sarah Sadavoy; Yoshito Shimajiri; Mehrnoosh Tahani; Kohji Tomisaka; Chakali Eswaraiah; Patrick M. Koch ; Kate Pattle; Chang Won Lee; Motohide Tamura; David Berry; Tao-Chung Ching; Jihye Hwang; Woojin Kwon; Archana Soam; Jia-Wei Wang; Shih-Ping Lai; Keping Qiu; Derek Ward-Thompson; Do-Young Byun; Huei-Ru V. Chen; Wen Ping Chen; Zhiwei Chen; Jungyeon Cho; Minho Choi; Yunhee Choi; Antonio Chrysostomou; Eun Jung Chung; Pham Ngoc Diep; Hao-Yuan Duan; Lapo Fanciullo; Jason Fiege; Erica Franzmann; Per Friberg; Gary Fuller; Tim Gledhill; Sarah F. Graves; Jane S. Greaves; Matt J. Griffin; Qilao Gu; Ilseung Han; Jennifer Hatchell; Saeko S. Hayashi; Thiem Hoang; Tsuyoshi Inoue; Kazunari Iwasaki; Il-Gyo Jeong; Doug Johnstone; Yoshihiro Kanamori; Ji-hyun Kang; Miju Kang; Sung-Ju Kang; Akimasa Kataoka; Koji S. Kawabata; Francisca Kemper ; Gwanjeong Kim; Jongsoo Kim; Kee-Tae Kim; Kyoung Hee Kim; Mi-Ryang Kim; Shinyoung Kim; Jason M. Kirk; Masato I. N. Kobayashi; Vera Konyves; Takayoshi Kusune; Jungmi Kwon; Kevin Lacaille; Chi-Yan Law; Chin-Fei Lee ; Hyeseung Lee; Jeong-Eun Lee; Sang-Sung Lee; Yong-Hee Lee; Dalei Li; Di Li; Hua-Bai Li; Hong-Li Liu; Junhao Liu; Sheng-Yuan Liu ; Tie Liu; Ilse de Looze; A-Ran Lyo; Brenda C. Matthews; Gerald H. Moriarty-Schieven; Tetsuya Nagata; Fumitaka Nakamura; Hiroyuki Nakanishi; Nagayoshi Ohashi; Geumsook Park; Harriet Parsons; Nicolas Peretto; Tae-Soo Pyo; Lei Qian; Ramprasad Rao; Mark G. Rawlings; Brendan Retter; John Richer; Andrew Rigby; Hiro Saito; Giorgio Savini; Anna M. M. Scaife; Masumichi Seta; Hiroko Shinnaga; Ya-Wen Tang ; Yusuke Tsukamoto; Serena Viti; Hongchi Wang; Anthony P. Whitworth; Hsi-Wei Yen ; Hyunju Yoo; Jinghua Yuan; Hyeong-Sik Yun; Tetsuya Zenko; Chuan-Peng Zhang; Guoyin Zhang; Yapeng Zhang; Jianjun Zhou; Lei Zhu; Philippe André; C. Darren Dowell; Stewart P. S. Eyres; Sam Falle; Sven van Loo; Jean-François RobitailleThe Astrophysical Journal 899(1), 28
122020ALMA Survey of Orion Planck Galactic Cold Clumps (ALMASOP). I. Detection of New Hot Corinos with the ACAHsu, Shih-Ying; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Tie; Sahu, Dipen; Hirano, Naomi ; Lee, Chin-Fei ; Tatematsu, Ken’ichi; Kim, Gwanjeong; Juvela, Mika; Sanhueza, Patricio; He, Jinhua; Johnstone, Doug; Qin, Sheng-Li; Bronfman, Leonardo; Chen, Huei-Ru Vivien; Dutta, Somnath; Eden, David J.; Jhan, Kai-Syun; Kim, Kee-Tae; Kuan, Yi-Jehng; Kwon, Woojin; Lee, Chang Won; Lee, Jeong-Eun; Moraghan, Anthony; Rawlings, M. G.; Shang, Hsien; Soam, Archana; Thompson, M. A.; Traficante, Alessio; Wu, Yuefang; Yang, Yao-Lun; Zhang, QizhouThe Astrophysical Journal 898(2), 107
132020Probing the temperature structure of optically thick discs using polarized emission of aligned grainsZhe-Yu Daniel Lin; Zhi-Yun Li; Haifeng Yang; Leslie Looney; Chin-Fei Lee ; Ian Stephens; Shih-Ping LaiMonthly Notices of the Royal Astronomical Society 493(4), 4868-4883
142020Molecular jets from low-mass young protostellar objectsLee, C-F The Astronomy and Astrophysics Review 28, 1
152020Evolution from Spherical AGB Wind to Multipolar Outflow in Pre-planetary Nebula IRAS 17150−3224Huang, P-S; Lee, C-F ; Sahai, RThe Astrophysical Journal 889(2), 85
162020Inferring (sub)millimetre dust opacities and temperature structure in edge-on protostellar discs from resolved multiwavelength continuum observations: the case of the HH 212 discLin, Zhe-Yu Daniel; Lee, Chin-Fei ; Li, Zhi-Yun; Tobin, John J; Turner, Neal JMonthly Notices of the Royal Astronomical Society 501(1), 1316-1335
172019The Infall Motion in the Low-mass Protostellar Binary NGC 1333 IRAS 4A1/4A2Su, Yu-Nung ; Liu, Sheng-Yuan ; Li, Zhi-Yun; Lee, Chin-Fei ; Hirano, Naomi ; Takakuwa, Shigehisa; Hsieh, I-TaThe Astrophysical Journal 885(2), 98
182019Spiral structures in an embedded protostellar disk driven by envelope accretionLee, C-F ; Li, Z-Y; Turner, NJNature Astronomy 4, 142-146
192019The HH 212 Interstellar Laboratory: Astrochemistry as a Tool To Reveal Protostellar Disks on Solar System Scales around a Rising SunClaudio Codella; Cecilia Ceccarelli; Chin-Fei Lee ; Eleonora Bianchi; Nadia Balucani; Linda Podio; Sylvie Cabrit; Frederic Gueth; Antoine Gusdorf; Bertrand Lefloch; Benoit TaboneACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY 3(10), 2110-2121
202019HL Tau Disk in HCO+ (3-2) and (1-0) with ALMA: Gas Density, Temperature, Gap, and One-arm SpiralYen, Hsi-Wei ; Gu, Pin-Gao ; Hirano, Naomi ; Koch, Patrick M. ; Lee, Chin-Fei ; Liu, Hauyu Baobab ; Takakuwa, ShigehisaThe Astrophysical Journal 880(2), 69
212019A Pseudodisk Threaded with a Toroidal and Pinched Poloidal Magnetic Field Morphology in the HH 211 Protostellar SystemChin-Fei Lee ; Woojin Kwon; Kai-Syun Jhan; Naomi Hirano; Hsiang-Chih Hwang; Shih-Ping Lai; Tao-Chung Ching; Ramprasad Rao; Paul T. P. HoASTROPHYSICAL JOURNAL 879(2), 101
222019First Abundance Measurement of Organic Molecules in the Atmosphere of HH 212 Protostellar DiskLee, Chin-Fei ; Codella, Claudio; Li, Zhi-Yun; Liu, Sheng-Yuan The Astrophysical Journal 876(1), 63
232019SCOPE: SCUBA-2 Continuum Observations of Pre-protostellar Evolution - survey description and compact source catalogueEden, D. J.; Liu, Tie; Kim, Kee-Tae; Juvela, M.; Liu, S. -Y. ; Tatematsu, K.; Francesco, J. Di; Wang, K.; Wu, Y.; Thompson, M. A.; Fuller, G. A.; Li, Di; Ristorcelli, I.; Kang, Sung-ju; Hirano, N. ; Johnstone, D.; Lin, Y.; He, J. H.; Koch, P. M. ; Sanhueza, Patricio Qin, S. -L.; Zhang, Q.; Goldsmith, P. F.; Evans, N. J.; Yuan, J.; Zhang, C. -P.; White, G. J.; Choi, Minho; Lee, Chang Won; Toth, L. V.; Mairs, S.; Yi, H. -W.; Tang, M.; Soam, A.; Peretto, N.; Samal, M. R.; Fich, M.; Parsons, H.; Malinen, J.; Bendo, G. J.; Rivera-Ingraham, A.; Liu, H. -L.; Wouterloot, J.; Li, P. S.; Qian, L.; Rawlings, J.; Rawlings, M. G.; Feng, S.; Wang, B.; Li, Dalei; Liu, M.; Luo, G.; Marston, A. P.; Pattle, K. M.; Pelkonen, V. -M.; Rigby, A. J.; Zahorecz, S.; Zhang, G.; Bőgner, R.; Aikawa, Y.; Akhter, S.; Alina, D.; Bell, G.; Bernard, J. -P.; Blain, A.; Bronfman, L.; Byun, D. -Y.; Chapman, S.; Chen, H. -R.; Chen, M.; Chen, W. -P.; Chen, X.; Chen, Xuepeng; Chrysostomou, A.; Chu, Y. -H. ; Chung, E. J.; Cornu, D.; Cosentino, G.; Cunningham, M. R.; Demyk, K.; Drabek-Maunder, E.; Doi, Y.; Eswaraiah, C.; Falgarone, E.; Fehér, O.; Fraser, H.; Friberg, P.; Garay, G.; Ge, J. X.; Gear, W. K.; Greaves, J.; Guan, X.; Harvey-Smith, L.; Hasegawa, T.; He, Y.; Henkel, C.; Hirota, T.; Holland, W.; Hughes, A.; Jarken, E.; Ji, T. -G.; Jimenez-Serra, I.; Kang, M.; Kawabata, K. S.; Kim, Gwanjeong; Kim, Jungha; Kim, Jongsoo; Kim, S.; Koo, B. -C.; Kwon, Woojin; Kuan, Y. -J.; Lacaille, K. M.; Lai, S. -P.; Lee, C. F. ; Lee, J. -E.; Lee, Y. -U.; Li, H.; Lo, N.; Lopez, J. A. P.; Lu, X.; Lyo, A. -R.; Mardones, D.; McGehee, P.; Meng, F.; Montier, L.; Montillaud, J.; Moore, T. J. T.; Morata, O.; Moriarty-Schieven, G. H.; Ohashi, S.; Pak, S.; Park, Geumsook; Paladini, R.; Pech, G.; Qiu, K.; Ren, Z. -Y.; Richer, J.; Sakai, T.; Shang, H. ; Shinnaga, H.; Stamatellos, D.; Tang, Y. -W. ; Traficante, A.; Vastel, C.; Viti, S.; Walsh, A.; Wang, H.; Wang, J.; Ward-Thompson, D.; Whitworth, A.; Wilson, C. D.; Xu, Y.; Yang, J.; Yuan, Y. -L.; Yuan, L.; Zavagno, A.; Zhang, C.; Zhang, G.; Zhang, H. -W.; Zhou, C.; Zhou, J.; Zhu, L.; Zuo, P.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 485(2), 2895-2908
242019The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field in the Starless Core ρ Ophiuchus CLiu, Junhao; Qiu, Keping; Berry, David; Di Francesco, James; Bastien, Pierre; Koch, Patrick M. ; Furuya, Ray S.; Kim, Kee-Tae; Coudé, Simon; Lee, Chang Won; Soam, Archana; Eswaraiah, Chakali; Li, Di; Hwang, Jihye; Lyo, A. -Ran; Pattle, Kate; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping; Ward-Thompson, Derek Ching, Tao-Chung; Chen, Zhiwei; Gu, Qilao; Li, Dalei; Li, Hua-bai; Liu, Hong-Li; Qian, Lei; Wang, Hongchi; Yuan, Jinghua; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhang, Ya-Peng; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; André, Philippe; Arzoumanian, Doris; Aso, Yusuke; Byun, Do-Young; Chen, Michael Chun-Yuan; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Wen Ping; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Doi, Yasuo; Drabek-Maunder, Emily; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart P. S.; Falle, Sam; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel K.; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah F.; Greaves, Jane S.; Griffin, Matt J.; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko S.; Hoang, Thiem; Holland, Wayne; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Johnstone, Doug; Kanamori, Yoshihiro; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kang, Sung-ju; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji S.; Kemper, Francisca ; Kim, Gwanjeong; Kim, Jongsoo; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kirk, Jason M.; Kobayashi, Masato I. N.; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin M.; Lee, Chin-Fei ; Lee, Jeong-Eun; Lee, Hyeseung; Lee, Sang-Sung; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Tie; van Loo, Sven; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda C.; Moriarty-Schieven, Gerald H.; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Onaka, Takashi; Parker, Josh; Parsons, Harriet; Pascale, Enzo; Peretto, Nicolas; Pon, Andy; Pyo, Tae-Soo; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Robitaille, Jean-François; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Scaife, Anna M. M.; Seta, Masumichi; Shinnaga, Hiroko; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Tsukamoto, Yusuke; Wang, Jia-Wei; Whitworth, Anthony P.; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Zenko, TetsuyaThe Astrophysical Journal 877(1), 43
252019JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields within the Hub-filament Structure in IC 5146Wang, Jia-Wei; Lai, Shih-Ping; Eswaraiah, Chakali; Pattle, Kate; Di Francesco, James; Johnstone, Doug; Koch, Patrick M. ; Liu, Tie; Tamura, Motohide; Furuya, Ray S.; Onaka, Takashi; Ward-Thompson, Derek; Soam, Archana; Kim, Kee-Tae; Lee, Chang Won; Lee, Chin-Fei ; Mairs, Steve; Arzoumanian, Doris; Kim, Gwanjeong; Hoang, Thiem Hwang, Jihye; Liu, Sheng-Yuan ; Berry, David; Bastien, Pierre; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Qiu, Keping; André, Philippe; Aso, Yusuke; Byun, Do-Young; Chen, Huei-Ru; Chen, Michael C.; Chen, Wen Ping; Ching, Tao-Chung; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Coudé, Simon; Doi, Yasuo; Dowell, C. Darren; Drabek-Maunder, Emily; Duan, Hao-Yuan; Eyres, Stewart P. S.; Falle, Sam; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel K.; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah F.; Greaves, Jane S.; Griffin, Matt J.; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko S.; Holland, Wayne; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Kanamori, Yoshihiro; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kang, Sung-ju; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji S.; Kemper, Francisca ; Kim, Jongsoo; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kirk, Jason M.; Kobayashi, Masato I. N.; Konyves, Vera; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin M.; Lee, Hyeseung; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Lee, Yong-Hee; Li, Dalei; Li, Di; Li, Hua-bai; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Lyo, A. -Ran; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda C.; Moriarty-Schieven, Gerald H.; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Park, Geumsook; Parsons, Harriet; Pascale, Enzo; Peretto, Nicolas; Pon, Andy; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Robitaille, Jean-François; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Scaife, Anna M. M.; Seta, Masumichi; Shinnaga, Hiroko; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Tsukamoto, Yusuke; van Loo, Sven; Wang, Hongchi; Whitworth, Anthony P.; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhang, Ya-Peng; Zhou, Jianjun; Zhu, LeiThe Astrophysical Journal 876(1), 42
262019Signs of outflow feedback from a nearby young stellar object on the protostellar envelope around HL TauriHsi-Wei Yen ; Shigehisa Takakuwa; Pin-Gao Gu ; Naomi Hirano ; Chin-Fei Lee ; Hauyu Baobab Liu ; Sheng-Yuan Liu ; Chun-Ju WuAstronomy & Astrophysics 623, A96
272019JCMT POL-2 and ALMA Polarimetric Observations of 6000–100 au Scales in the Protostar B335: Linking Magnetic Field and Gas Kinematics in Observations and MHD SimulationsHsi-Wei Yen ; Bo Zhao; I-Ta Hsieh; Patrick Koch ; Ruben Krasnopolsky; Chin-Fei Lee ; Zhi-Yun Li; Sheng-Yuan Liu ; Nagayoshi Ohashi; Shigehisa Takakuwa; Ya-Wen Tang The Astrophysical Journal 871(2), 243
282019Implications of a Hot Atmosphere/Corino from ALMA Observations toward NGC 1333 IRAS 4A1Sahu, Dipen; Liu, Sheng-Yuan ; Su, Yu-Nung ; Li, Zhi-Yun; Lee, Chin-Fei ; Hirano, Naomi ; Takakuwa, ShigehisaThe Astrophysical Journal 872(2), 196
292019ALMA Observations of the Protostellar Disk around the VeLLO IRAS 16253–2429Hsieh, Tien-Hao; Hirano, Naomi ; Belloche, Arnaud; Lee, Chin-Fei ; Aso, Yusuke; Lai, Shih-PingThe Astrophysical Journal 871(1), 100
3020171000 au exterior arcs connected to the protoplanetary disk around HL TauriYen, Hsi-Wei; Takakuwa, Shigehisa; Chu, You-Hua; Hirano, Naomi; Ho, Paul T. P.; Kanagawa, Kazuhiro D.; Lee, Chin-Fei ; Liu, Hauyu Baobab; Liu, Sheng-Yuan; Matsumoto, Tomoaki; Matsushita, Satoki; Muto, Takayuki; Saigo, Kazuya; Tang, Ya-Wen; Trejo, Alfonso ; Wu, Chun-JuASTRONOMY & ASTROPHYSICS 608, A134
312017How Do Stars Gain Their Mass? A JCMT/SCUBA-2 Transient Survey of Protostars in Nearby Star-forming RegionsHerczeg, Gregory J.; Johnstone, Doug; Mairs, Steve; Hatchell, Jennifer; Lee, Jeong-Eun; Bower, Geoffrey C.; Chen, Huei-Ru Vivien; Aikawa, Yuri; Yoo, Hyunju; Kang, Sung-Ju; Kang, Miju; Chen, Wen-Ping; Williams, Jonathan P.; Bae, Jaehan; Dunham, Michael M.; Vorobyov, Eduard I.; Zhu, Zhaohuan; Rao, Ramprasad; Kirk, Helen; Takahashi, Satoko; Morata, Oscar; Lacaille, Kevin; Lane, James; Pon, Andy; Scholz, Aleks; Samal, Manash R.; Bell, Graham S.; Graves, Sarah; Lee, E. 'lisa M.; Parsons, Harriet; He, Yuxin; Zhou, Jianjun; Kim, Mi-Ryang; Chapman, Scott; Drabek-Maunder, Emily; Chung, Eun Jung; Eyres, Stewart P. S.; Forbrich, Jan; Hillenbrand, Lynne A.; Inutsuka, Shu-ichiro; Kim, Gwanjeong; Kim, Kyoung Hee; Kuan, Yi-Jehng; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping; Lalchand, Bhavana; Lee, Chang Won; Lee, Chin-Fei ; Long, Feng; Lyo, A. -Ran; Qian, Lei; Scicluna, Peter; Soam, Archana; Stamatellos, Dimitris; Takakuwa, Shigehisa; Tang, Ya-Wen; Wang, Hongchi; Wang, YirenASTROPHYSICAL JOURNAL 849(1), 43
322016The Inner Debris Structure in the Fomalhaut Planetary SystemSu, Kate Y. L.; Rieke, George H.; Defrére, Denis; Wang, Kuo-Song; Lai, Shih-Ping; Wilner, David J.; van Lieshout, Rik; Lee, Chin-Fei The Astrophysical Journal 818(1), 45